stiltz arrow

Legal na Disclaimer

Idinedetalye ng disclaimer na ito ang aming mga obligasyon sa iyo tungkol sa aming website. Mangyaring basahin nang buo ang disclaimer na ito bago mo gamitin ang Website na ito. Nangangahulugan ang paggamit sa Website na ito na tinatanggap mo ang mga tuntunin ng disclaimer na ito. Pana-panahon naming ina-update ang disclaimer na ito kaya mangyaring sumangguni muli rito sa hinaharap.

 

1. Paggamit ng website
1.1 Pinapahintulutan kang gamitin ang aming website para sa mga personal mong pangangailangan at para mag-print at mag-download ng mga materyal mula sa Website na ito pero hindi mo maaaring palitan ang anumang content dito nang wala ang aming pahintulot. Hindi puwedeng i-publish ulit online o offline ang materyal sa website na ito nang wala kaming pagpapahintulot.
1.2 Kami, o ang aming mga tagapaglisensya, ang nagmamay-ari ng copyright at iba pang karapatan sa intelektwal na ari-arian ng lahat ng materyal sa Website na ito, at hindi dapat kopyahin ang mga ito nang wala ang aming paunang pahintulot.
1.3 Sa ilalim ng talata 1.1, walang bahagi ng Website na ito ang maaaring kopyahin nang wala ang aming paunang nakasulat na pahintulot.

2. Pag-uugali ng bisita
2.1 Nang may pagbubukod sa impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan, na ang paggamit ay sinasaklaw sa ilalim ng aming Patakaran sa Pagkapribado, ang anumang materyal na ipapadala o ipo-post mo sa Website na ito ay ituturing na walang may-ari at hindi kumpidensyal. Maliban na lang kung hindi mo kami pahihintulutan, malaya naming makokopya, maipapahayag, maipapamahagi, maisasama at magagamit ang nasabing materyal para sa anuman at lahat ng layunin.
2.2 Sa paggamit ng website na ito, hindi ka maaaaring mag-post o magpadala rito o mula rito ng anumang materyal kung saan wala ka ng lahat ng kinakailangang pahintulot, na nandidiskrimina, malaswa, may pornograpiya, mapanirang-puri, may pananagutan sa pag-uudyok ng pagkapoot batay sa lahi, na lumalabag sa pagiging kumpidensyal o sa privacy, na maaaring magdulot ng pang-iinis o pang-aabala sa iba, na nag-uudyok ng pag-uugali o mayroong pag-uugali na maituturing na pagkakasala sa batas, na posibleng maging pananagutang sibil, o lumalabag sa batas ng United Kingdom;

3. Uptime ng site
3.1 Ginagawa namin ang lahat ng makatwirang hakbang para matiyak na available ang Website na ito nang 24 na oras araw-araw, 365 araw kada taon. Gayunpaman, paminsang-minsang nakakaranas ng downtime ang mga website dahil sa mga isyu sa server at iba pang teknikal na isyu. Kung kaya, hindi namin pananagutan kung hindi available ang website na ito anumang oras.

4. Mga link sa at mula sa iba pang website
4.1 Ang anumang link sa mga third party na website na makikita sa Website na ito ay ibinibigay lang para sa iyong paggamit. Hindi namin nasuri ang bawat third party na website at wala kaming responsibilidad para sa mga nasabing third party na website at sa content ng mga ito.
4.2 Kung gusto mong mag-link sa Website na ito, maaari mo lang itong gawin sa batayang magli-link ka, pero hindi kokopya, ng anumang page sa Website na ito at hindi mo ipapahiwatig sa anumang paraang nag-eendorso kami ng anumang serbisyo o produkto maliban na lang kung napagkasunduan ito.
4.3 Kung pipiliin mong mag-link sa aming website bilang paglabag sa Talata 4.2, dapat mo kaming bayaran nang buo para sa anumang pagkawala o pinsala na maidudulot ng iyong mga pagkilos.

5. Pagbubukod sa pananagutan
5.1 Ginagawa namin ang lahat ng makatwirang hakbang para matiyak na tama ang impormasyon sa Website na ito. Gayunpaman, hindi namin ginagarantiya ang katumpakan at pagiging kumpleto ng materyal sa Website na ito. Hindi kami, o anupamang partido, (kasangkot man o hindi sa paggawa, pagpapanatili, o paghahatid ng Website na ito), ang mananagot o magiging responsable para sa anumang uri ng pagkawala o pagkapinsalang matatamo mo o ng third party bilang resulta ng paggamit mo o ng mga ito ng aming website. Kasama sa pagbubukod na ito ang mga bayad sa serbisyo o pagpapaayos at, nang walang limitasyon, ang anumang pagkawala na direkta, hindi direkta, o bilang resulta ng pagkilos.

6. Batas at sinasakupan
6.1 Dapat pangasiwaan at unawain ang Legal na Abisong ito alinsunod sa batas na English (English law). Ang anumang argumentong magreresulta dahil sa Legal na Abisong ito ay sasailalim sa eksklusibong sinasakupan ng England at Wales.

7. Ang aming mga detalye
7.1 Ang pangalan ng aming negosyo ay: Stiltz Limited
7.2 Ang address ng aming negosyo ay: Stiltz Limited, Building 5, First Avenue, Pensnett Estate, Kingswinford DY6 7TE. United Kingdom
7.3 Ang aming VAT registration ay: 110156571
7.4 Makikita ang aming mga detalye sa pakikipag-ugnayan dito.