stiltz arrow

Patakaran sa Pagkapribado

Iginagalang namin sa Stiltz Limited ang privacy ng aming mga bisita at nakatuon kami sa pagpapanatili ng iyong kaligtasan at privacy online anumang oras na bibisita o makikipag-ugnayan ka sa aming site. Binibigyan ka ng aming Mga Tuntunin sa Paggamit at Patakaran sa Pagkapribado ng masusing pagpapaliwanag tungkol sa anumang personal na data na ibinibigay mo sa amin, o posible naming kolektahin mula sa iyo. Pana-panahong ina-update ang Patakaran sa Pagkapribado na ito, kung kaya, kailangan itong suriin paminsan-minsan.
1. Nakolektang Impormasyon
Maaaring kolektahin at iproseso ang data kapag ginagamit ang aming website. Ang mga sumusunod ay mga paraan kung paano namin isinasagawa ang mga pagkilos na ito:
1.1 Kinokolekta ang data tungkol sa iyong (mga) pagbisita sa aming website at ang anumang resource na ginamit mo. Kasama sa nasabing data ang, ngunit hindi nalilimitahan sa: data ng lokasyon, mga weblog, data ng trapiko, at anupamang impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
1.2 Binibigyang-daan kami ng anumang form na sinagutan mo sa aming site na makakuha ng data gaya ng pagrerehistro para sa impormasyon o kapag may binibili ka.
1.3 Kung makikipag-ugnayan ka sa aming tauhan o sa site, para sa anumang dahilan, posible kaming mangolekta ng impormasyon.
2. Paggamit ng Cookie
May mga pagkakataong posibleng gumamit kami ng mga cookie upang kumuha ng istatistikal na impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo para sa aming website at mga advertiser. Ang anumang impormasyong kokolektahin ay hindi magkakaroon ng anumang data para sa pagkakakilanlan. Ito ay istatistikal na data tungkol sa aming mga bisita at kung paano nila ginamit ang aming site. Walang ibabahaging personal na detalyeng magsisiwalat ng iyong pagkakakilanlan. Maaari kaming gumawa ng impormasyon tungkol sa iyong karaniwang interes gamit ang cookie file. Kapag ginamit ito, awtomatikong nada-download ang mga cookie sa iyong computer. Naso-store sa hard drive ang cookie, kasama ang nailipat na impormasyon. Tinutulungan kami ng nahanap na data ng cookie na mapahusay ang aming website at anumang serbisyo na ibinibigay namin sa iyo. Maaaring tanggihan ng iyong browser ang mga cookie. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pagsasaayos sa iyong mga opsyon sa browser na tumanggi sa lahat ng cookie. Tandaan: kung tatanggihan mo ang pag-download ng mga cookie, maaaring hindi gumana ang ilang bahagi ng aming site o hindi ka mabigyan ng access sa mga ito. Maaaring mag-download ng mga cookie ang aming mga advertiser at hindi namin kontrolado ang mga ito. Kapag ginamit ito, nada-download ang mga cookie na ito sa pamamagitan ng pag-click sa isang advertisement na makikita sa aming website.
3. Ang Aming Paggamit ng Iyong Impormasyon
Ang impormasyong naso-store o nakokolekta tungkol sa iyo ay nakakatulong sa amin na mapahusay at maialok ang mga serbisyong kailangan mo. Ipinapakita ng sumusunod na listahan kung paano namin posibleng gamitin ang iyong data:
3.1 Binibigyang-daan kami ng anumang kahilingang ginagawa mo sa aming site o tauhan na gamitin ang impormasyong ibinigay mo sa amin, kaugnay ng aming mga podukto o serbisyo. Maaari din kaming magpadala ng impormasyon tungkol sa mga produkto o serbisyo kung saan ka posibleng interesado, basta’t may natanggap kaming pahintulot ukol dito.
3.2 Mga Pananagutan sa Kontrata: Upang matugunan namin ang anumang Ipinangako namin sa iyo.
3.3 Magagarantiya ng mga Pagbabago o Pagpapahusay sa site ang paggamit ng iyong impormasyon, kaugnay ng notification sa mga naturang pagbabago.
3.4 Maaari kaming makipag-ugnayan sa isang kasalukuyang kostumer tungkol sa mga produkto at serbisyo kaugnay ng anumang item na naibenta sa iyo mula sa aming site.
3.5 Maaari naming gamitin ang data o payagan ang mga third party na gamitin ang impormasyong hindi nauugnay sa mga produkto o serbisyo kung saan ka posibleng interesado. Makikipag-ugnayan lang kami o ang mga third party sa iyo kung mayroon kang ibinigay na pahintulot anumang oras, batay sa impormasyong nakolekta namin.
3.6 Maaari lang kami o ang mga third party na makipag-ugnayan sa sinumang bagong kostumer kung may ibinigay na pahintulot sa pamamagitan ng aming site. Nagpapadala lang kami ng mga komunikasyong binigyan mo ng pahintulot.
3.7 Mayroong pagkakataong tumanggi ang sinumang ayaw na pahintulutan ang aming site, o ang paggamit ng third-party. Kapag natanggap na namin ang iyong pahintulot sa pag-alis, aalisin na namin ang iyong mga detalye mula sa anumang mailing o third-party na komunikasyon.
3.8 Walang alinman sa impormasyong nakolekta tungkol sa iyo ang magbibigay ng iyong pagkakakilanlan. Istatistikal lang ang impormasyong ibinabahagi sa third party. Hindi namin ilalahad kung sino ka, kundi istatistikal lang na impormasyon tungkol sa aming mga bisita.
4. Pag-store ng Personal na Data
4.1 Posibleng gamitin ang mga lokasyon sa labas ng European Economic Area para sa paglilipat ng data na kinokolekta namin tungkol sa iyo. Ang mga site ng data na ito ay ginagamit para sa pag-store o pagpoproseso ng iyong impormasyon. Ang impormasyong ibinabahagi namin sa labas ng European Economic Area ay posibleng ibahagi sa staff batay sa proseso at pag-store ng nasabing data. Posibleng kabilang dito ang mga prosesong gaya ng pagpoproseso ng pagbabayad o pag-aalok ng suporta para sa iyong pangangailangan sa serbisyo o produkto. Posibleng gawin ang pagpoproseo at pag-store ng impormasyon ng staff para sa aming mga supplier sa labas ng European Economic Area. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng iyong data para sa paggamit, sumasang-ayon ka sa paglilipat at pag-store ng data na ito. Ginagawa namin ang lahat ng makatwirang pagkilos para matiyak ang kaligtasan ng iyong personal na data alinsunod sa kasunduan sa Patakaran sa Pagkapribado na ito.
4.2 Iso-store ang ibinibigay na impormasyon sa amin sa mga secure na server. Naka-encrypt ang data ng transaksyon para sa iyong kaligtasan.
4.3 Dapat mong maunawaang hindi lubos na ligtas ang data na inilipat online. Hindi namin magagarantiya ang buong proteksyon at seguridad ng data, ginagawa lang namin ang lahat ng makatwirang pagkilos para maprotektahan ang impormasyong ipinapadala sa amin sa elektronikong paraan. Ikaw ang mananagot sa pagpapadala mo ng anumang data. Kung saan nalalapat, posibleng bigyan ka ng access sa mga seksyon ng aming site na nangangailangan ng password. Pananagutan mo ang kaligtasan at pagiging kumpidensyal ng password.
5. Paglalahad ng Impormasyon
5.1 Maaari naming ilahad ang mga pangalan, numero ng telepono, email address, at postal address sa aming mga pinagkakatiwalaan/aprubadong supplier, ahente o subcontractor kung talagang makatwirang kinakailangan para maisagawa ang pagpapayo sa pagbebenta, paggawa o pagkakabit o iba pang nauugnay na aktibidad. Kasama rito ang, ngunit hindi nalilimitahan sa mga electrical contractor, builder, 3rd party installer (kung saan ginagamit), surveyor at building control administration partner.
5.2 Posibleng magkaroon ng paglalahad sa Third Party para sa mga sumusunod na dahilan:
5.2.1 Ang pagbebenta ng anuman o lahat ng aming negosyo sa third party ay maaaring magresulta sa pagbabahagi ng iyong impormasyon.
5.2.2 Sa anumang oras, kapag legal na hinihingi mula sa amin, maaari kaming maglahad ng impormasyon tungkol sa iyo at sa iyong mga pagbisita sa aming mga site.
5.2.3 Para maiwasan ang panloloko at makatulong sa pagprotekta laban sa panloloko upang mabawasan ang panganib sa credit, maaari kaming maglahad ng impormasyon.
6. Pag-access ng Impormasyon
Hindi namin maaaring ipagkait ang data na kinokolekta namin tungkol sa iyo, alinsunod sa The Data Protection Act 1998. Binibigyan ka ng batas na ito ng access sa anumang impormasyong mayroon kami tungkol sa iyo. Kung gusto mong magkaroon ng access sa aming nakolektang data tungkol sa iyo, mangyaring gamitin ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa ibaba para magawa ang iyong kahilingan sa access sa data.
7. Pakikipag-ugnayan sa Amin

 

Huwag mahihiyang makipag-ugnayan sa amin tungkol sa mga tanong, kahilingan, o komento na mayroon ka tungkol sa aming Patakaran sa Pagkapribado. Tinatanggap namin ang anumang pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng ibinigay na email address dito: opt-out@stiltz.co.uk